Linked In Kövessen minket facebookon! Instagram

A OkosOtthonok.com Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1. A OkosOtthonok.com Kft. szállításai és szolgáltatásai -ha a OkosOtthonok.com Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg- kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és az OkosOtthonok.com Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a OkosOtthonok.com Kft. és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a OkosOtthonok.com Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1 A OkosOtthonok.com Kft. a termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, így ajánlatai kötelezettség nélkül értendők, és azok feltételei a OkosOtthonok.com Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak. 

2.2 A Vevő a termékeket és szolgáltatásokat írásban – elektronikus módon -Interneten keresztül vagy e-mail útján-, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. A OkosOtthonok.com Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. A Vevő a megrendelésben adja meg, hogy milyen terméket szeretne rendelni.  Kétség esetén a OkosOtthonok.com Kft. a megrendelés módosítására vagy kiegészítésére hívja fel a Vevő figyelmét.

2.3 A szerződés a OkosOtthonok.com Kft. és a Vevő között a OkosOtthonok.com Kft. által megküldött és a Vevő által elfogadott árajánlat aláírásával jön létre.

2.4 Amennyiben a OkosOtthonok.com Kft. a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés, ezen nyilatkozatának a OkosOtthonok.com Kft. Vevőnek történő átadása napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. A megrendelés beérkezése esetén a OkosOtthonok.com Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja. 

2.5 A OkosOtthonok.com Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel, illetőleg fizetőképtelenségét mutató tények merülnek fel, így különösen, ha a Vevő ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

2.6 Amennyiben a Vevő a létrejött szerződéstől a teljesítés előtt eláll, úgy köteles a OkosOtthonok.com Kft.-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, illetve a leszállítással kapcsolatos egyéb igazolt költségeit, a lemondott szállítmány 5-15% közötti értékét. 

2.7. Amennyiben a OkosOtthonok.com Kft. beszállítója a OkosOtthonok.com Kft. lemondását nem fogadja el a Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3. Teljesítési határidő

3.1. A OkosOtthonok.com Kft. a részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a teljesítés arányában köteles a Vevő az árat megfizetni.

3.2. A OkosOtthonok.com Kft. által közölt teljesítés időpontjai tájékoztató jellegűek, melyek a OkosOtthonok.com Kft. beszállítói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények függvényei. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a OkosOtthonok.com Kft. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért.

3.3. A OkosOtthonok.com Kft. köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti teljesítési határidőt betartsa. Amennyiben a OkosOtthonok.com Kft. a visszaigazolt rendeléshez képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

3.4. A OkosOtthonok.com Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően –különösen beszállítói oldalon keletkezett áremelés vagy árfolyamváltozás következtében- költségnövekedés lép fel a OkosOtthonok.com Kft.-nél.

3.5. Folyamatos nagy forgalom, illetve nagy mennyiségű megrendelés esetén a OkosOtthonok.com Kft. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt nyújthat a Vevői részére.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

4.1. A számla kiállítása a szállításkor, illetve az áru átadásakor történik. Az átadás-átvételre a OkosOtthonok.com Kft telephelyén kerül sor. A OkosOtthonok.com Kft. a megrendelés átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a megrendelt áru átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 

4.2. A Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termékekkel kapcsolatosan az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi kifogásait megtenni, és a OkosOtthonok.com Kft-vel közölni. A felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a OkosOtthonok.com Kft. a számlát az elfogadott árajánlat szerint elkészíti és átadja a Vevőnek, illetve annak képviselőjének.

4.3. A Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a garanciális időn belül. Rejtett hiba esetén a OkosOtthonok.com Kft. megvizsgálja a termékek(ke)l és szolgáltatásokkal kapcsolatos hibát és a OkosOtthonok.com Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek. 

4.4. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető meg, melynek elbírálását követően a OkosOtthonok.com Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki. 

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. 

5.2. A OkosOtthonok.com Kft. a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termékek árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, ha a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az a OkosOtthonok.com Kft. oldalán az áremelés nélkül 5%-nál nagyobb költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a OkosOtthonok.com Kft. köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelésről a OkosOtthonok.com Kft. köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

5.3. Az átvett termékek és szolgáltatások ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes.

A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt. A OkosOtthonok.com Kft. a számla kiállítására -ha a felek másként nem rendelkeznek- a termék átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek az ellenérték fizetését a OkosOtthonok.com Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.4. Átutalásos fizetésre az a Vevő jogosult, akit a OkosOtthonok.com Kft. a rendelkezésre álló kereskedelmi, illetve pénzügyi referenciák alapján elbírál és megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre. 

5.5. A OkosOtthonok.com Kft. jogosult a Vevő részére a határidőben át nem vett megrendelés értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni. 

5.6. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a OkosOtthonok.com Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5.7. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az a OkosOtthonok.com Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.8. A fizetési feltételek megsértése esetén a OkosOtthonok.com Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni.

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1. A szerződésben szereplő termék a OkosOtthonok.com Kft. tulajdonát képezi a Vevővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.

6.2. A Vevő köteles tűrni a OkosOtthonok.com Kft. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

6.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a OkosOtthonok.com Kft. tulajdonjogát képezik, ezeket a Vevő csak a OkosOtthonok.com Kft. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Vevő köteles megtéríteni a OkosOtthonok.com Kft részére.

7. Felelősség

7.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a OkosOtthonok.com Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.

7.2. A OkosOtthonok.com Kft. prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a OkosOtthonok.com Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.

8. Elektronikus kereskedelem

8.1. A OkosOtthonok.com Kft. és a Vevő közötti elektronikus kereskedelem során Vevő nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénynek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.2. A OkosOtthonok.com Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai a WEB áruházán keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával a Vevő közvetlen információt szerezhet a OkosOtthonok.com Kft. rendelhető  termékeiről a Jelszó azonosítja a Vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Vevő megtette.

8.3. A WEB áruházon keresztül elküldött rendelést rögzíti a OkosOtthonok.com Kft. számítógépes rendszere. A OkosOtthonok.com Kft. csak -az ok megjelölése mellett- a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést a Vevő részére.

8.4. A Vevő teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. A OkosOtthonok.com Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Vevőnél, akár harmadik személyeknél. Viszonteladó köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

9. Exportkorlátozások

9.1. A Vevő szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel. 

9.2. A OkosOtthonok.com Kft. megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az EU, az USA vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait. 

10. Adatkezelés

10.1. A OkosOtthonok.com Kft. a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő  adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. 

10.2. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a OkosOtthonok.com Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. 

11. Záró rendelkezések

11.1. A OkosOtthonok.com Kft. az ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: -Interneten a OkosOtthonok.com Kft. hivatalos honlapján (www.kobitrade.eu), -a mindenkori telephelyén, amely jelenleg: 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 19/4.

11.2. A OkosOtthonok.com Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a OkosOtthonok.com Kft. a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött és megkötött szerződések tekintetében alkalmazza.

11.3. A Vevő bármely termék illetve szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a OkosOtthonok.com Kft. valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

11.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a OkosOtthonok.com Kft. hozzájárulásával ruházhatóak át.

11.5. Amennyiben a OkosOtthonok.com Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek -hatáskörtől függően- alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

11.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

11.7. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét. Így amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné az Általános Szerződési feltételek többi pontját.

11.8. Jelen ÁSZF 2013.02.01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

11.9. Cégünk a HIKVISION termékekre egységesen 2év garanciát vállal; egyéb termékekre 12hónap garancia jár, mely felár ellenében kiterjeszthető.

 
Naprakész információkért iratkozzon fel hírlevelünkre!


HTML formátum?
Adatvédelmi tájékoztatót megismertem.
A checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje, és hírlevelet küldjön a számomra. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.

Joomla Extensions powered by Joobi